W zakresie pośrednictwa kredytowego KONKRET Sp. z o.o. (w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim) przekazuje następujące informacje:

Całkowity koszt kredytu - wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności: odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane kredytodawcy oraz koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu - z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta.

Całkowita kwota kredytu - suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt.

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta - suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu.

KONKRET Sp. z o.o. współpracuje na podstawie zawartych umów oraz udzielonych pełnomocnictw między innymi z następującymi podmiotami gospodarczymi: HELIKON Sp. z o.o., GRUPA FINANSOWA - AS Sp. z o.o., FINES S.A., CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o., Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.