Pożyczanie w firmach pozabankowych – od 2024 roku tylko pod nadzorem KNF

Kredyt pozabankowy to dość popularne rozwiązanie, które pozwala na ekspresowy zastrzyk gotówki. Mniej rygorystyczne wymagania wobec kredytobiorców, szybkość przyznawania środków oraz szeroka dostępność sprawiają, że niezwykle łatwo uzyskać pożyczkę na dowolny cel. Oprócz szeregu zalet rozwiązanie to ma jednak jedną istotną wadę, jaką jest wysokie oprocentowanie. Ponadto z uwagi na wyjątkową łatwość uzyskania środków, może skłaniać do nadmiernego zadłużenia.

Rok 2024 przynosi korzystne zmiany dla pożyczkobiorców korzystających z kredytów pozabankowych, ponieważ od 1 stycznia działalność instytucji pożyczkowych w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego podlega nadzorowi KNF (Komisji Nadzoru Finansowego). Nowe obowiązki i wytyczne wprowadza nowelizacja ustawy w celu przeciwdziałania lichwie.

Jakie wymagania muszą spełnić instytucje udzielające kredytów pozabankowych?

Firmy zostały zobowiązane do poinformowania KNF o podjętych działaniach w kierunku realizacji nowych wymogów do dnia 30 listopada 2023 ze wskazaniem, że w przypadku niespełnienia warunków do końca roku nie będą mogły dalej realizować swojej działalności. O jakich postulatach mowa?

 • Instytucje pożyczkowe muszą spełniać wymogi kapitałowe. Zgodnie z nowymi przepisami kapitał zakładowy powinien wynosić 1 mln zł i zostać pokryty wyłącznie wkładem pieniężnym. Co ważne, środki te nie mogą pochodzić z pożyczki, emisji obligacji oraz ze źródeł nieudokumentowanych.
 • Firmy udzielające kredytów pozabankowych muszą prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki akcyjnej bądź sp. z o.o., w której ustanowiono radę nadzorczą.

Spełnienie powyższych wymogów powinno zostać potwierdzone wpisem w KRS – jego brak stanie się podstawą do wykreślenia instytucji pożyczkowej z rejestru.

Obowiązek raportowania działalności, czyli jakie informacje muszą przekazywać instytucje do KNF?

Jak się okazuje, podmioty oferujące pożyczki pozabankowe są zobowiązane do dostarczania kwartalnych i rocznych sprawozdań ze swojej działalności. Powinny zawierać one dane na temat:

 • udzielonych kredytów (liczba, wartość, struktura terminowa i walutowa, opóźnienia w spłatach),
 • zawartych umów o kredyt (liczba, rodzaj, status),
 • liczby klientów, którym udzielono kredytu,
 • łącznych przychodów uzyskanych z działalności w zakresie udzielania pożyczek z wyodrębnieniem wypływów w związku z pozaodsetkowymi kosztami kredytu,
 • bilansu,
 • osób pełniących funkcje członka zarządu, rady nadzorczej i prokurenta instytucji pożyczkowej w tym o spełnieniu przez nich wymagań w zakresie niekaralności.

Konsekwencje wobec podmiotów niespełniających nowych wymogów

W przypadku niezrealizowania postulatów KNF przewiduje dla firm udzielających kredytów pozabankowych szereg sankcji. Komisja Nadzoru Finansowego w zależności od konkretnej sytuacji będzie mogła:

 • nałożyć karę pieniężną do wysokości 150 tys. zł na członka zarządu bezpośrednio odpowiedzialnego za nieprawidłowości lub do wysokości 15 mln zł na instytucję pożyczkową,
 • wstąpić do organu firmy z wnioskiem o odwołanie konkretnego członka zarządu,
 • zawiesić w czynnościach członka zarządu do czasu podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie wniosku o jego odwołanie,
 • wykreślić instytucję pożyczkową z rejestru – także pośredników kredytowych, o ile jest do niego wpisana.

Co ważne, KONKRET marketpozyczkowy.pl spełnia ustawowe wymogi dla firm pożyczkowych i tylko z takimi firmami również współpracuje. Aby poznać oferty pożyczek od instytucji znajdujących się pod nadzorem KNF, zapraszamy do odwiedzenia naszych biur operacyjnych: w Ostrołęce, Ciechanowie, Ostrowi Mazowieckiej, Pułtusku, Płońsku lub Łomży.